ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?


HAFİZE ŞAHİNER – Elektronik tebligat, vergi dairelerince, vergi kanunları uyarınca tebliği gereken evrakın, Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilir.

ELEKTRONİK TEBLİGATA ZORUNLU TUTULAN MÜKELLEFLER KİMLER?
Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek mükellefler;
– Kurumlar vergisi mükelleflerinin,
– Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
– İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler
olarak belirlenmiştir.

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAN MÜKELLEFLER VARMIDIR? BUNLAR KİMLER?

  • Mal müdürlüklerinin Elektronik Tebligat Sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, Mal müdürlüklerinde mükellefiyeti olan mükellefler elektronik tebligat uygulaması dışında
    bırakılmıştır.
    -Yukarda sayılan mükellef dışında kalan mükellefler de kapsam dışında bırakılmıştır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALINMA ZAMANI VARMIDIR? EN SON NE ZAMANA KADAR ALINMALIDIR.?

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinin en geç 01.01.2016 tarihine kadar ,Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi, gelir vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

BAŞVURUNUN YAPILMA USULU NEDİR?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimini kağıt ortamında düzenleyerek, şirketin kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Gelir vergisi mükelleflerinden elektronik ortamda başvuru yöntemini tercih edenlerin Elektronik Tebligat Talep Bildirimini internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Kâğıt ortamında başvuru yapmak isteyen gelir vergisi mükelleflerinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimini fiziki ortamında düzenleyerek kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat elden teslim etmesi gerekmektedir.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK KENDİLERİNE ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASINI TALEP EDENLERİN BİLDİRİMİ VE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNMESİ NASIL OLACAKTIR?
Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.
Benzer şekilde, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi muhatapların, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ MÜMKÜNMÜDÜR?
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.
Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMA ZAMANI NEDİR?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde 30 yıl süreyle saklanacaktır.
213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 213 sayılı Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilecektir.

Hafize ŞAHİNER

FİBAD
BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı
Bağımsız Denetçi & Yeminli Mali Müşavir

Tel:(312) 231 40 99 Faks:(312) 231 44 06
Onur Sokak 68/14 Maltepe/Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.