SERMAYE ARTIRIMI GELDİ


Türk Eximbank kayıtlı sermaye sistemine geçerek,

sermayesini 10 milyar TL’ye yükseltti.

Türk Eximbank, 12 Ocak 2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’unu yaparak, sermaye artırımlarını kolaylaştıracak kayıtlı sermaye sistemine geçti. Olağanüstü Genel Kurul’da Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL’ye çıkarıldı. Böylece; mevcut durumda 3,7 milyar TL olan ve tamamı ödenmiş olan sermayesi, önümüzdeki dönemde 10 milyar TL’ye yükseltilecektir.

Küresel finans krizinin ardından dünya ekonomisinin yaşadığı yapısal dönüşüm devam etmektedir. Bu dönüşümün etki gösterdiği alanlardan biri de dış ticaret olarak kendini göstermektedir. Kriz sonrasında dünya ticareti, küresel büyümeden daha zayıf bir performans sergilemekte, dış ticarette rekabet şartları giderek zorlaşmaktadır.

Bu bağlamda 2017 yılı için “ihracat seferberliği” yılı diyebiliriz. Ülkemizin küresel arenada daha sağlam bir konuma erişmesi için temel yolun daha fazla üretimden, daha fazla pazara daha fazla ürün satmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu hususu dikkate alan Hükümetimiz de sürdürülebilir büyümemiz açısından önem taşıyan ihracatın daha güçlü desteklenmesi çerçevesinde tedbirler almaktadır.

Yakın zamanda ihracatçılarımıza finansman ve ihracat sigortası kolaylığı sağlayan, KOBİ’lerimizin finansmana erişim olanaklarını iyileştiren mekanizmalar kurguladık.

Firmaların piyasada nakit ihtiyaç sıkıntılarını gidermek amacıyla Kredi Garanti Fonu’nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturma kararımız bunların başında gelmektedir. Böylelikle reel sektörün kredi geri ödemelerinde yaşanabilecek aksaklıkların ve bankacılık sisteminin işleyişindeki olası bozulmaların önüne geçeceğiz.

Diğer yandan, Bakanlığımıza bağlanan Eximbank’ın daha çok taşın altına elini sokacağı tedbirleri yürürlüğe koyduk.

Öncelikli olarak; Türk Eximbank tarafından, ihracatçılarımıza sağlanan toplam finansman desteğinin 2016 yılındaki 32,9 milyar dolar seviyesinden 2017 itibariyle 39,8 milyar dolara yükseltilmesi ve dolayısıyla %21 oranında artırılması hedeflenmektedir. Bu desteğin 25,7 milyar dolarlık kısmının nakdi kredi desteği şeklinde olması planlanmaktadır. Bu surette kredilerde 2017 yılında bir önceki yıla göre %17’lik bir artış gerçekleştirilecektir. Böylece sunulan toplam finansman desteğinin ihracatımızdaki payı %23’ten %26’ya kadar yükseltilecektir.

Benzer şekilde; ihracatçılarımıza küresel piyasalardaki risklere karşı daha sürdürülebilir faaliyet imkânı tanıyan ve mevcut pazarlarına ilave olarak yeni pazarlara açılmalarını sağlayan ihracat kredi sigortası faaliyetlerinin de %28 oranında artırılarak 14,1 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir.

Düzenleme olarak baktığımızda da, ihracatçılarımız için ses getiren finansman kolaylıklarına gittiğimiz ortadadır. Firmaların teminat mektupsuz kredi kullanabilmesinin önü açacak, Afrika gibi riski yüksek olan ve bu nedenle reasüre edilemeyen projelerin Eximbank tarafından daha kolay sigortalanabilmesini sağlayacak düzenlemelere gideceğiz.

Tüm bunlara ilaveten, henüz geçtiğimiz hafta protokolü imzalanan Türk Eximbank ile KGF arasındaki yeni uygulamaya göre; doğrudan Eximbank aracılığı ile KGF’ye başvuran ihracatçı KOBİ’lerimiz kısa vadeli işletme sermayesi ve orta-uzun vadeli yatırım kredilerinin %100’ü oranında kefalet sağlama imkânına kavuştu.

Bu eksende ihracatçı KOBİ’lerimizin 2 milyon TL olan kefalet limitleri 3 milyon TL’ye çıkarılırken, 1,5 milyon dolara kadar Hazine Destekli kefalet alabilmelerine de olanak tanındı.

Öte yandan, çalıştıkları bankalar aracılığı ile Eximbank’tan kredi kullanmak isteyen KOBİ’ler ve KOBİ dışındaki ihracatçılarımız ise ticari bankalar aracılığıyla kullandırılan Eximbank kredilerinden KGF kefaleti ile yararlanabilecek.

Buna ek olarak, KOBİ dışındaki ihracatçılarımız, 20 milyon dolara kadar KGF kefaleti ile kredi kullanma imkânına kavuşturuyoruz.

12 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen Türk Eximbank olağanüstü genel kurulunda da, ihracatçımızın finansman açısından daha etkin araçlarla desteklenebilmesi yolunda kayda değer kararlar alınmıştır.

Türk Eximbank, anılan toplantıda alınan kararlar ışığında kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve sermayesini 10 milyar TL olarak belirlemiştir. Hâlihazırda 3,7 milyar TL olan ve tamamı ödenmiş olan sermayeleri önümüzdeki dönemde kademeli olarak 10 milyar TL’ye yükseltilecektir. Bu adımla Türk Eximbank’ın sermaye yapısı daha da güçlendirilerek, ihracatçıların artan TL kredi talepleri de karşılanabilecektir.

Ülkemizin ihracat ile büyüme hedefine daha etkin ulaşabilmesi için Türk Eximbank tarafından önemli miktarda kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Döviz kredilerinin kaynağını oluşturacak fonlar, Merkez Bankası reeskont kaynağını kullanarak ve uluslararası piyasalardan borçlanarak temin edilecek. Bu amaçla 2017 yılı içerisinde uluslararası piyasalarda tahvil ihracı, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslar üstü kuruluşlardan borçlanma ve ayrıca sendikasyon kredileri temini yoluna gidilecek. Öte yandan, TL kredilerinin en önemli kaynağı ise Türk Eximbank’ın kendi sermayesi olacaktır.

Bugüne kadar güçlü yapısı ve araçları vasıtasıyla ihracatçılarımıza destek olan Türk Eximbank, aşağıda belirtilen yeni Yönetim Kurulu ile çalışmalarına özveri ile devam edecektir:

1.     Osman ÇELİK

2.     Adnan YILDIRIM

3.     İbrahim ŞENEL

4.     Raci KAYA

5.     Işınsu KESTELLİ

6.     Mehmet BÜYÜKEKŞİ

7.     Gökhan GÜNAY

Bu e-posta sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımaktadır. Size yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen mesajı sisteminizden siliniz. T.C. Ekonomi Bakanlığı bu mesajın içeriği ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.

This e-mail communication is intended for the private use of the people named above. If you received this message in error, please immediately delete it from your system.Ministry of Economy does not accept legal responsibility for the contents of this message.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.