TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI

SEMRAN KARA

Türkiye’nin başta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Ülkemizin halihazırda toplam enerji talebinin yaklaşık %26’sı yerli kaynaklardan karşılanmaktayken, kalan bölümü çeşitlilik arzeden ithal kaynaklardan karşılanmaktadır.

Ülkemiz, çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde,

 • kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğine gidilmesini,
 • enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını arttırırken, nükleer enerjiden de yararlanılmaya başlanılmasını,
 • enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmasını ve
 • aynı zamanda Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulmasını

amaçlamaktadır.

UEA tahminlerine göre, üye ülkeler arasında enerji talebinin orta ve uzun vadede en hızlı artış kaydedeceği ülke Türkiye’dir. Öte yandan, yapılan çalışmalarda, toplam nihai enerji talebi ile toplam birinci enerji talebinin 2020 yılı itibariyle iki kata yakın bir artışla sırasıyla 170,3 ve 222,4 MTEP seviyesine ulaşması, elektrik, doğal gaz ve petrol talebinin ise sırasıyla 398-434 milyar kWs, 59 milyar metreküp ve 59 milyon ton seviyelerini bulması beklenmektedir. Artan talebi karşılamak her üç alanda da büyük oranlarda yatırım gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Sözkonusu yatırımların umumiyetle özel sektör tarafından yapılmasını hedefleyen Hükümetimiz, yatırım ortamının iyileştirilmesi için uygun ortamın sağlanması noktasında tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinden yola çıkarak, ulusal enerji arz portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltme ve enerji sepetine nükleer enerjiyi de ekleme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile dünyada 7., Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır. Buna ilaveten, hidroelektrik kaynakları, rüzgar ve güneş enerjisinin geliştirilmesine de öncelik verilmektedir. 2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir.

Öte yandan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine verdiği önemin bir ifadesi olarak, 26 Ocak 2009 tarihinde Bonn’da düzenlenen konferans sonunda imzalanan anlaşmayla, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Türkiye, ulusal enerji bileşenine nükleer enerjinin de eklenmesi için hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, 2030 yılına kadar Türkiye’nin nükleer enerjide 10 bin MW’lık kurulu güce ulaşması öngörülmektedir. Bu kapsamda, RF ile Akkuyu’da bir nükleer güç santrali tesisine yönelik bir Hükümetlerarası Anlaşma 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmıştır.  İkinci nükleer santralin

kinci nükleer santralin Sinop’ta inşaası planlanmakta olup, ülkemizde üçüncü bir nükleer santralin de kurulması öngörülmektedir.

Fukushima kazasının ardından dünyadaki mevcut ve ileride yapılacak olan nükleer güç santrallerinin güvenliliğinin test edilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması hususu gündemin ön sıralarına yerleşmiştir.

Ülkemiz de nükleer enerji projelerinin hayata geçirilmesinde nükleer güvenliğin sağlanmasının birinci öncelik taşıyacağını çeşitli vesilelerle dile getirmiştir.

Bu çerçevede, AB tarafından gönüllülük ilkesi esasında başlatılan ve AB içinde ve komşu ülkelerde bulunan nükleer santrallerin güvenli olup olmadıklarının sınanması amacıyla bir dizi stres testine tabi tutulmalarını öngören projeye ülkemiz de gönüllü olarak katılmıştır. Bu kapsamda, ülkemizde yapımı öngörülen nükleer santrallerin, inşa edilerek faaliyete geçmelerinin ardından AB’nin stres testlerine tabi olmaları kararlaştırılmıştır.

I. Güvenilir bir Transit Ülke olarak Türkiye’nin Rolü

Türkiye, ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle, Avrupa’daki tüketici pazarları arasında jeo-stratejik bir konuma sahiptir. Bu ayrıcalıklı doğal köprü konumu Türkiye’ye enerji güvenliği bağlamında fırsatlar sağlamakta, aynı zamanda sorumluluklar da yüklemektedir.

Rusya, Norveç ve Cezayir’den sonra doğal gazda Avrupa’nın dördüncü ana arteri olma hedefini güden Türkiye, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde, üretici ve tüketici ülkeler arasında güvenilir bir transit ülke rolünü üstlenme ve dinamik bir enerji terminali konumu edinme yönünde de girişimlerde bulunmaktadır.

Türkiye, geniş Hazar Havzası ve Ortadoğu’nun hidrokarbon kaynaklarının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya güvenilir ve kesintisiz şekilde sevkiyatının gerçekleştirilebilmesini hedeflemektedir.

Petrol Boru Hatları

Doğu-Batı Enerji Koridorunun en önemli bileşenini oluşturan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi (BTC), Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) sahasından başlayarak, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden, çevresel açıdan hassas Karadeniz ve Türk Boğazlarını by-pass ederek, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan terminaline ulaşmaktadır. BTC, 1 milyon varil/gün kapasiteye sahip olup, 1.760 km ile dünyanın en uzun ikinci boru hattıdır. BTC boru hattından ilk petrol 4 Haziran 2006 tarihinde, Ceyhan’da tankere yüklenmiştir. 12 Ekim 2012 tarihi itibariyle sözkonusu hat üzerinden yapılan petrol ihracatı 1.5 milyar varili aşmıştır.

Irak – Türkiye (Kerkük-Ceyhan/Yumurtalık) Ham Petrol Boru Hattıyla, Kerkük’te üretilen petrol Ceyhan Terminaline sevk edilmektedir.  Sırasıyla 986 km ve 890 km uzunluğa sahip birbirine paralel iki boru hattından oluşan proje, 1976 yılında işletmeye alınmış ve ilk tanker yüklemesi 1977 yılında gerçekleştirilmiştir. Yıllık taşıma kapasitesi toplam 70,9 milyon tondur. Anılan hattan petrol taşımacılığına yönelik süresi 2010 yılında son bulan anlaşmanın süresinin 15 yıl uzatılmasına ilişkin anlaşma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ile Irak Petrol Bakanı Şehristani tarafından 19 Eylül 2010 günü Bağdat’ta imzalanmıştır.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık % 3,7’sinin Türk Boğazları yoluyla taşınması nedeniyle enerji güvenliği açısından, Türk Boğazlarının ayrı bir önemi vardır. İstanbul Boğazı’ndan geçen petrol ve petrol ürünlerinin miktarı 1996 yılında 60 milyon ton olurken, 2008 yılında olağanüstü bir artışla 150 milyon tonu aşmıştır. Bu rakamın önümüzdeki dönemde, Hazar Denizi’nden Karadeniz’e ulaştırılması beklenen petrol ve büyük miktarlardaki Rus petrolüyle yaklaşık 190-200 milyon tonu bulacağı tahmin edilmektedir.

Yoğun tanker trafiği ve aynı zamanda Türk Boğazları’nın fiziksel oluşum özellikleri dikkate alındığında, tehlikeli yük taşıyan bir tankerin neden olacağı deniz kazası kaçınılmaz görünmektedir. Sözkonusu bir kaza, insani ve çevresel tehlikelere ek olarak, petrolün dünya pazarlarına akışında kesintiye neden olacaktır. Çözüm, Boğazları by-pass edecek alternatif petrol ihraç seçeneklerinde yatmaktadır.

BTC projesinin hayata geçirilmesinin ardından Türkiye, çeşitli by-pass boru hattı projeleri arasında Samsun-Ceyhan by-pass boru hattı projesini destekleme kararı almıştır. Sözkonusu projenin diğer projelere göre avantajları aşağıda takdim kılınmaktadır:

Samsun’un Doğu Karadeniz’deki terminallere yakınlığı Karadeniz’deki petrol taşımacılığını en aza indirecek olup, Ceyhan’ın halihazırdaki altyapısı yeni ve yüksek maliyetli yatırımların yapılmasına gerek duyulmamasını sağlayacaktır. Bunun yanısıra, sözkonusu proje çevresel açıdan en uygun proje olarak öne çıkmaktadır.

Projenin temel atma töreni 24 Nisan 2007 tarihinde Ceyhan’da gerçekleştirilmiştir. Dönemin RF Başbakanı Putin’in 2009 Ağustos ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkemiz ile RF arasında petrol alanında imzalanan protokol sözkonusu projenin gerçekleştirilmesine ivme kazandırmıştır. Bunu takiben, Türkiye, RF ile İtalya 2009 Ekim ayında Milano’da projeye yönelik desteklerini yinelemişlerdir.

Enerji şirketleri durumun ciddiyetinin farkında olup, Türk Boğazları’ndan geçebilecek petrol için bir sınır değerinin olduğunun bilincindedirler.

Yukarıda kayıtlı ve planlanmakta olan diğer projelerin tamamlanmasıyla, küresel petrol sevkiyatının yaklaşık % 6 – 7’sinin Türkiye üzerinden geçeceği ve Ceyhan’ın önemli bir enerji merkezi olacağı ve Doğu Akdeniz’de en büyük petrol terminaline dönüşeceği öngörülmektedir. CeyhanTerminali halihazırda farklı ülkelerden gelecek ham petrole uygun olarak faaliyet göstermek üzere tasarlanmıştır.

Doğal Gaz Boru Hatları

Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun ikinci bileşeni olan Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı, 3 Temmuz 2007 itibariyle faaliyete geçmiştir. Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a ait kesiminde yer alan Şahdeniz sahasının geliştirilen bölümünden (Faz I) çıkarılan doğal gazı Türkiye bu hat üzerinden tedarik etmektedir. Faz I’e yönelik olarak ülkemizin Azerbaycan ile yılda 6.6 milyar m3 doğalgaz alımını öngören bir anlaşması mevcuttur. Şahdeniz Faz II bağlamında ise, 7 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da imzalanan belgelerle, gerek Faz II’den ülkemiz piyasasına yönlendirilecek, gerek Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç edilecek Azeri doğal gaz miktarlarına, gerekse fiyat ve transit tarifeye ilişkin olarak taraflar arasında ortak bir anlayış sağlanmıştır.

Doğu-Batı ekseninde ülkemiz üzerinden geçmesi ve Hazar havzasının yanısıra Ortadoğu doğal gaz kaynaklarını Avrupa’ya sevk etmesi öngörülen boru hatları, Güney Avrupa Doğal Gaz Ringi (kısa adıyla Güney Gaz Koridoru) kapsamında değerlendirilmektedir. Avrupa’nın enerji çeşitliliği çabalarının temelinde bu çerçevede ön plana çıkan projeler ile ülkemiz, Yunanistan ve İtalya’nın Güney Gaz Koridoru kapsamında şebekelerinin birbirlerine bağlanması da yatmaktadır. Ülkemiz, Türkiye üzerinden geçecek tüm Güney Gaz Koridoru projelerini desteklemektedir.

Ülkemiz ile AB enerji şebekelerinin bağlantısı Türkiye-Yunanistan-İtalya Enterkonektörü (TYİE) Hükümetlerarası Anlaşması’nın 2003 Şubat ayında ve BOTAŞ ile DEPA arasında aynı yılın Aralık ayında imzalanan Alış ve Satış Anlaşmasının sonuçlandırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Güney Gaz Koridorunun hayata geçirilen ilk parçası olan TYİE, aynı zamanda Azeri gazının Güneydoğu Avrupa’ya ulaştırılması açısından da büyük önem taşımaktadır.  “Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Ulaştırma Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ise 26 Temmuz 2007 tarihinde Roma’da imzalanmıştır.

Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı, 18 Kasım 2007 tarihinde İpsala’da iki ülke Başbakanlarının katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle hizmete girmiştir. Bunun yanısıra, BOTAŞ, DEPA (Yunanistan) ve Edison (İtalya) arasında 17 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da bir Mutabakat Zaptı imzalanarak, sözkonusu şirketler arasındaki işbirliği alanları genişletilmiştir.

Güney Gaz Koridoru projeleri, Azerbaycan ile Türkmenistan’dan gelecek doğal gazın sevkiyatı konusunda büyük öneme haizdir. Şah Deniz Faz 2’de üretilecek olan doğal gazın alım satımı ve sevkiyatına ilişkin olarak ülkemiz ile Azerbaycan arasındaki müzakereler 25 Ekim 2011 tarihinde tamamlanarak Türkiye’ye satılacak 6 milyar metreküp doğal gaz ile 10 milyar metreküp doğal gazın Avrupa’ya transit geçişine ilişkin koşullar üzerinde mutabık kalınmıştır.

‘Yararlanılan Kaynak Dışişleri Bakanlığı verileri)

TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI” için 115 yorum

 • Nisan 7, 2020 tarihinde, saat 1:58 am
  Permalink

  Приветики.
  Меня зовут Маша.
  Познакомлюсь с мужчиной для встречи. Приеду к тебе на район или встримся у меня. Живу совсем близко.

  Спорим понравлюсь?

 • Nisan 7, 2020 tarihinde, saat 8:48 am
  Permalink

  Welcome to mobiletiperz! This is is an online web generator that will help you to generate Battle Points on. If you are looking for a functional PUBG Mobile Generator , then you will find dozens of online offers, out of which more than 80% seem suspicious to say the least. What is more interesting is that PUBG has launched PUBG Prime Plus as well as PUBG Prime subscriptions for players.

  PUBG Mobile comes to Android a soft establishing in Canada this previous week. However, it’s very important for you to know that not all of these cheats and hack tools can work perfectly for unlimited UC. If you want to save your money and time, you should use online PUBG MOBILE Hack Cheats resources instead. Instead, you can perform PubG Mobile BP Coins Generator by taking advantages of the in-game options.
  HERE >> https://mobiletiperz.com/pubg-mobile-hack-mod-apk-cheats-tool/

  Overall, wallhacks are just about the most fun hack to use in PUBG mobile, since they do not make the game less fun or challenging, neither annoy other players, which means the chances of a ban are minimal to non-existent for the use of a wall hack. Pubg Generators allow you to gain in-app purchases, without physically making a purchase, or spending any money.

  Hence, we are going to explain the meaning of PUBG UC and how to get it. UC stands for unknown cash. We have put down on a number of PUBG tricks using which you can get UC cash at discount for free. If you just generate enough UC, then you should be safe. PlayerUnknown’s Battlegrounds is an online multiplayer battle royale game developed and published by PUBG Corporation, a subsidiary of South Korean video game company Bluehole.

  However, it’s very important for you to know that not all of these Hack Cheats and Hack Cheats tools can work perfectly for unlimited UC. Furthermore, you will be able to spot supply drops, automobiles, items and also all kinds of other important game products from a high range. You can get BP without actually spending money ‘ but it’s not the same with UC. BP will be given to you whenever you complete missions and basically whenever you rank higher.

 • Nisan 9, 2020 tarihinde, saat 12:30 am
  Permalink

  Stay at home from the US CONVID-19 virus, find the best solution to copy and backup any porn movie DVD/Blu-ray disc with Makemv, just @ Makemkv.com

 • Nisan 9, 2020 tarihinde, saat 9:31 pm
  Permalink

  Interview mit Gesa Vertes (Hamburg), Mutter des Mörders Bennet Vertes
  Interview mit der Mördermutter Gesa Vertes (Hamburg), Mutter des Mörders Bennet von Vertes
  Ausgerechnet eine Deutsche! Unsere Leser fragen: Wie kann die deutsche Innenarchitektin Gesa Vertes (Hamburg) mit der Schuld an dem Mord leben? Der Mörder Bennet Vertes ist ihr Sohn!
  – Schockierende Geständnisse der Mutter Gesa Vertes, welche die Bestie Bennet Vertes (Mörder) gebar und aufzog –

  (ZÜRICH) Sensation: Die Redaktion hat die Mutter des Mörders Bennet Vertes (Küsnacht ZH) ausfindig gemacht: Sie heißt Gesa Vertes, geb. Haerder, und versteckt sich hinter einer bürgerlichen Fassade in Hamburg als Innenarchitektin. Reihenhäuser, biedere Gärten, ab und zu fährt ein Auto durch den Hemmingstedter Weg im Westen Hamburgs: So wohnt die Mutter des Mörders Bennet Vertes. Nach anfänglichem Zögern hat sich Gesa Vertes zu einem Interview bereiterklärt. Lesen Sie heute, was die Mutter des schlimmsten Serienmörders der Eidgenossenschaft zu sagen hat. Offen wie nie spricht sie über ihr Leben mit dem Makel, einen Mörder geboren zu haben.

  Mittwoch Abend in der Redaktion: Die Tür geht auf, und da steht sie: Groß ist sie, blond und schön. Das Alter sieht man ihr nicht an, sie könnte glatt einem Bademodenkatalog der 60er Jahre entsprungen sein. Die Mutter des Mörders Bennet Vertes, Gesa Vertes aus Hamburg, bittet höflich um einen Kamillentee mit einem Schuss Rum, setzt sich, und das Interview beginnt.

  Redaktion: Frau Vertes, wie geht es Ihnen heute?

  Gesa Vertes: Ich freue mich, dass ich heute endlich offen sprechen kann. So lange trage ich dieses dunkle Geheimnis mit mir herum. Doch ich kann nicht mehr schweigen!

  R.: Sie sind die leibliche Mutter der Bestie Bennet Vertes.

  G.V.: Ja, ich bin seine Mutter. Ich habe einen schrecklichen Mörder geboren.

  R.: In den Medien sah man oft Laszlo Vertes, Bennets Vater, mit einer anderen Frau, Yvonne Vertes von Sikorszky. Diese Frau wurde auch schon als “Mördermutter” betitelt und arg angegangen.

  G.V.: Diese Frau ist seine Stiefmutter.

  R.: Das war der Öffentlichkeit bisher völlig unbekannt.

  G.V.: Ja natürlich. Es war schwer für mich. Ich musste schweigen. Aber es kochte in mir. Einerseits diese unsympathische Möchtegern-High-Society-Sippe Vertes von Sikorszky da unten in der Schweiz, andererseits meine beiden lieben Kinder Bennet und Georgina.

  R.: Von Anfang an, bitte.

  G.V.: Ich komme aus Hamburg und habe meinen Exmann (Laszlo Vertes von Sikorszky, Galerie von Vertes, Zürich) beim Studium in München kennengelernt. Ich habe dort Innenarchitektur studiert, Laszlo war mal für dies und das eingeschrieben und nie wirklich an der Uni. Er war eigentlich nur auf den Studentenparties anwesend. Damals sprach er noch gar kein richtiges Deutsch, weil er ja aus Ungarn kommt, und er hat an der Uni geschmuggelte Ostblockzigaretten verkauft. Jeder kannte ihn, weil wir alle geraucht und bei ihm gekauft haben. Ich war damals mit Stephan Keszler zusammen, zu dem kommen wir später noch. So ein toller Mann, ich denke noch oft an ihn und seine starken Arme.

  R.: Wie ging es weiter?

  G.V.: Zum Semesterende im Februar war eine Faschingsparty an der Uni. Ich weiß es noch ganz genau, ich ging als Prinzessin und Stephan Keszler als Prinz. Wir hatten so tolle Kostüme, es war einfach perfekt. Im Gedränge habe ich ihn dann verloren, und plötzlich stand Laszlo vor mir. Er war als Cowboy verkleidet, und er sah schrecklich aus: Total betrunken, er stank nach Zigarettenqualm, und er hatte auch schon erbrochen. Ich habe mich dann um ihn gekümmert und ihn nach Hause gebracht. Dort kamen wir uns dann näher.

  R.: Sie haben Ihren damaligen Freund also mit Laszlo betrogen.

  G.V.: Laszlo war so dominant, er hat sich einfach genommen, was er wollte. Und ich bin ihm verfallen. Ja, ich wollte es natürlich auch. Ab diesem Zeitpunkt war er einfach immer da. Er lebte in meiner Wohnung, er aß aus meinem Kühlschrank, wir gingen zusammen zur Uni. Stephan war vergessen. Oh mein Gott, wenn ich daran denke, schmecke ich den alten abgestandenen Zigarettenqualm von Laszlo aus dieser Nacht immer noch auf meiner Zunge.

  R.: Unglaublich!

  G.V.: Und nach dieser verhängnisvollen Nacht war ich schwanger.

  R.: Von Laszlo!

  G.V.: Ich weiß es nicht. Ich mache mir immer noch solche Vorwürfe. Es war so eine wilde Zeit. Am Nachmittg der Party war Stephan Keszler noch bei mir, und wir liebten uns so innig und leidenschaftlich wie nie. Wenige Stunden später dann Laszlo. Ich weiß es nicht…

  R.: Frau Vertes, eine Frau spürt so etwas doch.

  G.V.: Ja…Sie haben recht. Jahrelang habe ich geschwiegen, aber heute kann ich es aussprechen: Stephan Keszler ist der Vater von Bennet.

  R.: Nochmals: Unglaublich. Also Stephan Keszler ist der Vater des Mörders Bennet Vertes?

  G.V.: Ja, es ist eine schrecklich verworrene Geschichte. Denn Stephan hatte später noch einen Sohn, der hieß Nichlas. Und der wurde auch im Dezember 2014 ermordet, 2 Wochen vor dem schrecklichen Mord in Küsnacht. Und der Täter…ich mag es gar nicht aussprechen. Der Täter….. Der Täter……war Bennet. Er hat seinen eigenen Bruder umgebracht!

  R.: Wie Kain und Abel!

  G.V.: Sie sagen es. Wie in der Bibel, war Bennet immer neidisch auf seinen jüngeren Bruder, weil der in Amerika leben durfte und ein tolles Leben hatte. Ich…ich….ich kann nicht darüber sprechen, es ist so schrecklich.

  R.: Wie ging es denn in Ihrem Leben weiter damals?

  G.V.: Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Laszlo und ich hatten dann noch eine Tochter, die Georgia. Wir haben damals in München gelebt. Aber Laszlo war mir immer untreu. Meine Mutter sagte immer zu mir: “Wer fremd kommt, der geht auch fremd”. Und so war es dann auch, sie hatte ja so Recht, Gott habe sie selig. Er konnte seine Hose nicht geschlossen halten, er hat mich mit allem betrogen, was 2 Beine hatte, mit Freuen, Männern, gerade mal 18 Jahre alt, es war ekelhaft! Oft war er tagelang verschwunden. Ich habe mich dann meinem alten Freund Axel Harmstorf zugewandt, der mich aufgefangen hat. So ein lieber Mann, 6 Jahre waren wir dann zusammen. Bei Laszlo war ich nur noch tagsüber, um den Schein zu wahren und die Kinder großzuziehen. Irgendwann haben wir uns dann endlich scheiden lassen. Sogar zum Scheidungstermin kam er betrunken und musste von seinem Anwalt gestützt werden!

  R.: Eine verworrene Situation.

  G.V.: Ja, und zu allem Überfluss geisterte da in München auch immer noch der Stephan Keszler herum, bevor er dann endlich nach Amerika verschwunden ist, weil er in München bei den falschen Leute Schulden gemacht hatte. Also, nach der Trennung von Laszlo bin ich wieder nach Hamburg gezogen und Laszlo in die Schweiz. Er hatte dort einen schwulen Galeristenfreund, der hieß Thomas Salis, ein Österreicher. Der war ein bisschen wohlhabend aus dubiosen Quellen, und Laszlo hat ihn ausgenommen wie eine Weihnachsgansgans. Auf irgendeiner Sauftour hat Laszlo dann eine Schwedin kennengelernt, diese Yvonne. Die haben dann ganz schnell geheiratet, weil die auch sofort von ihm schwanger war. Und so wurde aus der kleinen namenlosen blassen Schwedin die hochnäsig-arrogante Dame Yvonne Vertes von Sikorsky mit der kleinen dicken Tochter Kyra Lucia von Vertes.

  R.: Wahnsinn! Das alles war der Öffentlichkeit bis heute völlug unbekannt!

  G.V.: Ach kommen Sie! Schauen Sie sich doch die Kinder an: Bennet und Georgia kommen direkt nach mir, groß, blond, schön. Aber das kleine dicke infantile Schweinchengesicht Kyra…also dass das nicht meine Tochter ist, das ist ja vollkommen klar! Die ist von dieser Schwedin.

  R.: Zurück zum Thema.

  G.V.: Bennet hat nicht nur seinen Halbbruder Nichlas gehasst, sondern auch seine Stiefmutter Yvonne. Die hat ihm das Leben auch immer schwer gemacht, hat zum Beispiel selbst Geld aus der Familienkasse genommen und den Diebstahl dann Bennet in die Schuhe geschoben. Sie ist eine Hexe! Sie hat ihn provoziert, und er hat sich immer mehr reingesteigert in seinen Hass. Er hasste auf einmal auch alles Schwedische, weil sie ja Schwedin war. Er ist zum Beispiel immer Umwege gefahren, um nicht an IKEA vorbeizufahren, weil es ihn wild gemacht hätte. Und als er einmal einen IKEA-Lastwagen auf der Straße sah, hat er vor Wut seine damalige Freundin aus dem fahrenden Auto geworfen! Das war in Spanien.

  R.: Wie ging es weiter?

  G.V.: Yvonne hatte den ultimativ bösen Plan. Sie wollte, dass Bennet seinen Vater Laszlo tötet, so dass sie alles erbt. Für den 30. Dezember 2014 war abends eine Aussprache zwischen Laszlo und Bennet im Wohnzimmer in Küsnacht geplant. Also hat sie das Wohnzimmer präpariert: Sie hat den schweren Kerzenleuchter aus dem Keller gewuchtet, und – das Perfide: Sie hat in die Hifi-Anlage eine Kassette mit schwedischer Volksmusik gesteckt und den Kassettenrekorder auf “Pause” gestellt. Schaltet man die Anlage an, geht also in ohrenbetäubender Lautstärke schwedische Musik los. Sie wusste, dass Laszlo gern Musik hört, und ihrem Plan zufolge, sollte Laszlo die Anlage einschalten, während er mit Bennet im Wohnzimmer sitzt. Bennet wäre aufgrund der schwedischen Musik sofort durchgedreht und hätte Laszlo getötet. Ein teuflischer Plan!
  Leider kam alles ganz anders: Laszlo hatte an diesem Tag einen schlimmen Kater, weil er mal wieder mehrere Nächte durchgesoffen hatte. Also hat er das Gespräch auf den 2. Januar verschoben. Die Kassette blieb in der Hifi-Anlage. Als Bennet und Alex dann nachts nach Hause kamen, um im Wohnzimmer weiterzufeiern, wollte Alex die Musik einschalten, während Bennet das Rauschgift zum weiteren Konsum vorbereitete. Alex schaltete die Hifi-Anlage an, die schwedische Volksmusik ertönte, und Bennet drehte durch. Es ist so schrecklich, so schrecklich!

  R.: Eine schlimme Geschichte. Also ist Yvonne Vertes von Sikorszky an allem schuld?

  G.V.: Ja. Sie steckt hinter all diesen bösen Plänen. Ich hasse sie.

  R.: Wie stehen Sie zu Bennet?

  G.V. Es wäre besser, wenn Bennet gar nicht geboren worden wäre. Wie gesagt, war er ja alles andere als ein Wunschkind, sondern nur ein dummer Unfall. Ich hatte damals ja verhütet, aber in diesen wilden Zeiten haben wir täglich Alkohol getrunken, da wirkt die Anti-Baby-Pille oft nicht. Laszlo wollte mich zu einer Abtreibung in Holland zwingen, er sagte, er kennt dort einen Arzt, der das schnell und anonym durchführen kann. Aber ich habe mich geweigert. Gott, war ich naiv!

  R.: Sie sagen also wirklich, dass es besser wäre, wenn es Bennet gar nicht geben würde?

  G.V.: Ja. Das sage ich aus voller Überzeugung. Ich schäme mich, dass ich Bennet Vertes geboren habe.

  R.: Was denken Sie über Laszlo von Vertes?

  G.V.: Laszlo von Vertes ist eine verlorene Seele. Ich hoffe, Gott nimmt sich seiner an, damit er wieder zu sich findet. Er ist ein netter Mann, wenn er einmal nüchtern ist. Aber der Alkohol hat seine Seele zerstört. Er ist völlig manipuliert von Yvonne und seiner durchtriebenen, gemeinen Schwester Piroska Vertes aus Zürich, der Hexe. Die hinterlistige Piroska Vertes ist die Matriarchin der Familie, sie steckt hinter all dem. Sie und Yvonne sind bösartig, verlogen und gemein. Sie haben Laszlo in die Sucht getrieben. Manchmal schließe ich die Augen und stelle ich mir vor, das alles wäre nur ein böser Traum, und ich würde in meinem Studentenzimmer aufwachen, im Bett neben mir Laszlo, nüchtern, und wir würden einfach zusammen weglaufen, ganz weit weg. Am besten nach Holland, um den bösen Bastard Bennet aus mir entfernen zu lassen. Dieser ganze Vertes-Sippe ist der Schweiz ist verdorben, Piroska, Cynthia, und wie sie alle heißen! Aber ich werde nicht schweigen, ich werde über alles auspacken. Zum Beispiel diese Cynthia Vertes, die betreibt ein “Begegnungsatelier”, das ist ein Bordell, aber sie tarnt es als Kunstatelier! Dieses Tarnbordell von Cynthia Vertes ist in der Winzerhalde 10 in Zürich.

  R.: Haben Sie noch Gefühle für Laszlo?

  G.V.: So sehr ich ihn verachte, so sehr liebe ich ihn auch. Das Schicksal verbindet uns.

  R.: Wie sehen Sie die Zukunft?

  G.V.: Ich schreibe ein Buch. Ich werde das alles veröffentlichen. Ich hoffe, dass das Laszlo die Augen öffnet und er endlich aufwacht. Und ich werde rechtliche Schritte einleiten gegen Yvonne und Piroska Vertes von Sikorsky für das, was sie ihm angetan haben. Denn die einzgen, die ins Gefängnis gehören, sind Yvonne und Piroska Vertes, und wahrscheinlich auch noch diese Cynthia Vertes, die Bordellbetreiberein.

  R.: Und dann?

  G.V.: Laszlo könnte eine Therapie machen, um dem Alkohol zu entsagen. Bennet macht ja bereits eine Therapie. Sobald die beiden fertig sind, könnten sie zu mir nach Hamburg kommen.

  R.: Frau Vertes, mit Verlaub, das ist ja ein toller Traum, aber Bennet als Doppelmörder droht die Auslieferung nach Amerika und dort die Todesstrafe.

  G.V.: Ja…es ist jetzt schon so schlimm, wie schrecklich wird es erst, wenn er nach Amerika ausgeliefert wird? Wenn er dort die Todesstrafe erhält, will ich bei ihm sein. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Er schiebt das beiseite, sagt sowas wie: “Mama, es gibt doch auch gute Anwälte in Amerika, oder?”, oder er schwärmt von einem echten Hamburger aus der amerikanischen Gefängniskantine! Die Drogen haben meinen Bennet völlig irre gemacht. Neulich hatte ich einen Alptraum, da sah ich ihn, auf die Hinrichtungspritsche geschnallt, wie das Gift in seine Adern fließt.

  R.: Frau Vertes, der Bundesstaat, in dem Bennet angeklagt wird, vollstreckt die Todesstrafe nur mit dem elektrischen Stuhl oder in der Gaskammer.

  G.V.: Gott, steh’ mir bei, das ist ja schrecklich!

  R.: Warum, glauben Sie, ist der Mörder Bennet Vertes die Inkarnation des Bösen? Warum mordet Bennet Vertes? Warum ist er besessen von Tod, Zerstörung und dem Leid seiner Opfer?

  G.V.: Ich will offen sein. Ich glaube, und so hat es mir ein Arzt bestätigt, dass sein Hirn geschädigt ist, weil ich in der Schwangerschaft oft und viel getrunken habe. Sie wissen schon…die wilden Jahre! Auch die ein oder andere Zigarette war im Spiel. Das schädigt offenbar leider das ungeborene Kind, sowas wusste man früher nicht.

  R.: Drogen?

  G.V.: Nein!

  R.: Frau Vertes, wollten wir nicht bei der Wahrheit bleiben?

  G.V.: Na gut, ich geb’s ja zu. Ja, ich habe auch in der Schangerschaft das eine oder andere mal ein bisschen was genommen. LSD, Pilze, so war das damals eben.

  R.: Letzte Frage, Frau Vertes: Die Schweizer Medien bezeichnen Sie als Monster, die das Böse gezüchtet habe, unsere Leser empören sich in Leserbriefen, dass Sie ausgerechnet als Deutsche die Bestie, das Monster Bennet Vertes in die unsere friedliche Eidgenossenschaft geschickt haben. Was sagen Sie dazu?

  G.V.: Ich habe die Schweiz und die Schweizer schon immer gehasst. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich muss nun auch los, mein Flug nach Hamburg geht gleich. Ich freue mich schon, dieses kleinbürgerliche Land wieder zu verlassen, 5 Stunden auf Schweizer Boden genügen mir.

  R.: Vielen Dank für das Interview, Frau Vertes. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und heute eine gute Rückreise nach Hamburg.

  Das Interview führte Sartoro Atire (S. Atire), Chefredakteur.

  Gesa Vertes (Hamburg), Mutter des Mörders Bennet Vertes
  Gesa von Vertes (Hamburg), Mutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Gesa von Vertes (Hamburg), Mutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorzky
  Gesa Vertes geb. Haerder (Hamburg), Mutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorzky
  Gesa Vertes Haerder (Hamburg), Mutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorzky
  Gesa Haerder Vertes (Hamburg), Mutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorzky
  Mörder-Schwester Kyra Lucia von Vertes (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra von Vertes (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra Lucia von Vertes (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra von Vertes (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet von Vertes
  Mörder-Schwester Kyra Lucia Vertes von Sikorszky (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra Vertes von Sikorsky (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet von Vertes
  Mörder-Schwester Georgia von Vertes (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Georgina von Vertes (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Georgia Lucia von Vertes (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Georgina von Vertes (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet von Vertes
  Mörder-Schwester Georgia Lucia Vertes von Sikorszky (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Georgina Vertes von Sikorsky (Küsnacht), Schwester des Mörders Bennet von Vertes
  Schwedin Yvonne Vertes (Küsnacht), Stiefmutter des Mörders Bennet Vertes
  Schwedin Yvonne von Vertes (Küsntach), Stiefmutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Schwedin Yvonne Vertes von Sikorsky (Küsnacht), Stiefmutter des Mörders Bennet Vertes
  Schwedin Yvonne Vertes von Sikorszky (Küsntach), Stiefmutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra Lucia von Vertes (Zürich), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra von Vertes (Zürich), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra Lucia von Vertes (Zürich), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra von Vertes (Zürich), Schwester des Mörders Bennet von Vertes
  Mörder-Schwester Kyra Lucia Vertes von Sikorszky (Zürich), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Kyra Vertes von Sikorsky (Zürich), Schwester des Mörders Bennet von Vertes
  Mörder-Schwester Georgia von Vertes (Zürich), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Georgina von Vertes (Zürich), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Georgia Lucia von Vertes (Zürich), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Georgina von Vertes (Zürich), Schwester des Mörders Bennet von Vertes
  Mörder-Schwester Georgia Lucia Vertes von Sikorszky (Zürich), Schwester des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Mörder-Schwester Georgina Vertes von Sikorsky (Zürich), Schwester des Mörders Bennet von Vertes
  Schwedin Yvonne Vertes (Zürich), Stiefmutter des Mörders Bennet Vertes
  Schwedin Yvonne von Vertes (Küsntach), Stiefmutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky
  Schwedin Yvonne Vertes von Sikorsky (Zürich), Stiefmutter des Mörders Bennet Vertes
  Schwedin Yvonne Vertes von Sikorszky (Küsntach), Stiefmutter des Mörders Bennet Vertes von Sikorszky

 • Nisan 10, 2020 tarihinde, saat 4:11 am
  Permalink

  Анаболические стероиды уже присутствуют в вашем теле
  Тестостерон — это анаболический стероид, что ваш организм производит естественным образом. Независимо через вашего биологического пола. Что яичники вырабатывают намного меньше этого вещества, чем семенники, и этот подлый высота тестостерона способствует в строительстве мышц. Стероиды — это большой сословие химических веществ, имеющих определенную структуру — серию из четырех колец. Их совершенно сотни, и весь они выполняют великое избыток биологических задач. «Анаболический» означает «выстраивающий», беспричинно что анаболические стероиды — это образец стероидов, способствующий созданию белка. Кушать обильно других типов стероидов, которые не имеют отношения к росту мышц. Прогестерон, примерно, тоже стероид, но он регулирует женскую репродуктивную систему, а не участвует в производстве белка.

  Мы используем анаболики не всего для того, чтобы подшить МОК. Такие болезни, вдруг ВИЧ/СПИД и рак, приводят к тому, который тело производит отходы, которые дозволено устранить, если давать пациентам стероиды. Подобные добавки могут вернуть людям важную мышечную массу. Они также могут быть полезны чтобы детей, которые прот вошли в стадию полового созревания, сиречь взрослых, которые не производят достаточное число тестостерона естественным путем. Они также койкогда назначаются тем, который испытывает гендерную дисфорию, воеже у него четче проявились вторичные половые признаки.

  Анаболические стероиды были популярным способом лечения многих заболеваний, таких точно остеопороз, однако из-за побочных эффектов попросту вышли из моды в пользу лучших лекарств.
  Источник:
  [url]http://hulk-shop2.blogspot.com/[/url]
  [url]http://hulk-shop1.blogspot.com/[/url]
  [url]http://hulk-shop.blogspot.com/[/url]
  [url]http://news-ukraine-com.blogspot.com/[/url]
  [url]http://kupit-steroidyi-online-ukraine.blogspot.com/[/url]

 • Nisan 12, 2020 tarihinde, saat 12:18 pm
  Permalink

  Now, there are thousands of people who want to download and play with GTA 5 APK. You can get this done by simply visiting a website mentioned by me. That which you will be provided a full version of the application.

 • Nisan 13, 2020 tarihinde, saat 7:13 am
  Permalink

  Le bon vieux temps des jeux vidéo est de retour, ça se passe sur Bi7g, ce site web est réputé être professionnelle dans le domaine des jeux vidéo rétrogaming.
  Retrouvez vos jeux vidéo favoris, tel que : Street fighter, metal slug, Cadillac dinosaure, the punisher, Space Harrier, Bubble Bobble, R-Type, Daytona USA, Toki, Fatal Fury Spécial, Samurai Shodown, Marvel vs. Capcom, puzzle Bobble, Mortal combat, Fifa et bien plus encore.

  Acheter des consoles de jeux et vendez vos consoles que vous n’utilisez plus.
  Bi7g vous permet de passer de bon moment en famille, amies en utilisant une machine à voyager dans le temps, l’avantage des console de jeux rétrogaming, c’est que vous pouvez ajouter vos jeux gratuitement., utiliser vos jeux sur des consoles portables, jouer à plusieurs, jusqu’a 4 joueurs sur certains jeux, des graphismes authentiques et bien plus encore.

  En résumé, Bi7g est la première plateforme rétrogaming de mise en relation qui permet au acheteur et vendeur de partager une passion commune des jeux vidéo rétrogaming (Hyperspin, retropie, recalbox, arcade).
  Venez-vous inscrire, c’est gratuit et partager notre article sur les médias et les réseaux sociaux, merci.

 • Nisan 13, 2020 tarihinde, saat 9:41 pm
  Permalink

  YOUTH Youth Celluvation http://tkfl777.com это Молодая кожа в любом возрасте без пластики и филлеров. Forever young skin without plastic surgery and fillers Available Now viber/whatsapp+12487304178

 • Nisan 15, 2020 tarihinde, saat 3:45 pm
  Permalink

  Registration and sale of ready-made Estonian, European firms. https://diamont.ee/en/company-registration/ Companies with nominee service and bank account. Crypto license. AML service. Remotely. Fast, professional. Zero tax rate. Accounting services

 • Nisan 15, 2020 tarihinde, saat 6:01 pm
  Permalink

  Доброго времени суток!

  Кто хочет построить дом, дачу или баню на века, должен заранее узнать технологии строительства. Потому что строители думают о деньгах, как бы побольше с вас содрать и побыстрее закончить. Будьте на чеку!
  Строители ни когда вам не будут рассказывать все тонкости строительства. Поэтому нужно самому изучить эти тонкости, чтобы не дать себя обмануть.
  Мужики, последовательность операций один из самых важных моментов в строительстве. Чтобы строить без брака нужно знать эту последовательность.
  Высокое качество материалов вам совсем не поможет, если вы будете нарушить технологические процессы в строительстве. Качество и технологический процесс – это единое целое в строительстве!
  Психология в строительстве занимает один из важных моментов. Именно психология, помогает заблаговременно понять какую бригаду строителей нужно нанимать, а от какой лучше сразу же избавиться.

  На сайте Prorab2.ru есть много отличных статей о фундаментах. Для себя подчерпнул кучку полезного материала. Вот одна из статей:

  Виды фундаментов для частного дома

  Всем пока

 • Nisan 16, 2020 tarihinde, saat 2:38 am
  Permalink

  Привед

 • Nisan 19, 2020 tarihinde, saat 1:07 pm
  Permalink

  Жизнь с запущенным раком простаты может быть подавляющей. Важно понимать как болезнь, так и ваше лечение, чтобы вы могли принимать активное участие в принятии решений о вашем лечении.
  Если уровень простат-специфического антигена (ПСА) постоянно повышается во время лечения, которое снижает уровень тестостерона, это может означать, что ваш рак простаты прогрессирует. Прогрессирование означает, что рак ухудшается или распространяется.

  Когда это произойдет, ваше лечение может измениться. Вот почему ваш врач может назначить XTANDI – лечение, которое может помочь замедлить прогрессирование.

  кстанди производитель

 • Nisan 19, 2020 tarihinde, saat 11:56 pm
  Permalink

  Половый член Размер полового члена : Анатомия https://big-penis.com.ru/1.html -Размер члена Размер полового члена.

 • Nisan 21, 2020 tarihinde, saat 2:08 pm
  Permalink

  sisli yabanci escort
  eslik ariyorsun guncel veri temel tasvir yardimiyla bakmak isaret hararetli yahut seksi zen akce cevap sevisme ozen icra etmek arz etmek yapit edinmek o web sitesi yardimiyla gelmek

 • Nisan 22, 2020 tarihinde, saat 8:30 pm
  Permalink

  Добрый день.
  Я Кристина.
  Познакомлюсь с парнем для встречи. Приеду к тебе на район или встримся у меня. Живу совсем близко.

  Мой адрес

 • Nisan 23, 2020 tarihinde, saat 3:20 am
  Permalink

  RU-486, the first trade name for 미프진, a synthetic steroid preparation prescribed for induction of abortion in early pregnancy. The name is derived from the abbreviation and serial number of Roussel-Uclaf Pharmaceuticals. The RU-486 was approved for use in France in 1988 and almost immediately became the subject of passionate opposition by rights groups and homosexual advocacy by rights groups of abortions. Both sides understood that as the RU-486 is rapidly being called, abortion contraceptives can change the dynamics of abortion, making women relatively easy and privacy, in most cases without medical complications and ending early pregnancy. Invasive Surgery Procedures In 1995, an executive at Roussel-Uclaf formed a company called Exelgyn to obtain a patent. Approved for use in the UK in 1991, Mifegyne in Germany in 1999, and Mifeprex in the United States in 2000.

 • Nisan 23, 2020 tarihinde, saat 12:30 pm
  Permalink

  Get 250 freespins + 500$ deposit bonus / Получи 250 Фриспинов + 500$ бонуса

  http://chilp.it/dc4cf0d

  Best online site for money game / Лучший онлайн-сайт для игры на деньги

 • Nisan 24, 2020 tarihinde, saat 11:20 am
  Permalink

  Một điều khó có thể phủ nhận khi dùng máy chạy bộ tại nhà là sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho vé tập, tiền xăng xe, chi phí gửi xe, quần áo tập chuyên dụng… Tại Elipsport, bạn sẽ tìm được một máy chạy bộ điện tại nhà chuyên dụng với giá thành phù hợp. Cùng với đó, bạn có thể yên tâm về các chế độ hậu mãi hấp dẫn đi kèm.

 • Nisan 26, 2020 tarihinde, saat 6:25 am
  Permalink

  Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I
  wanted to get guidance from someone with
  experience. Any help would be greatly appreciated!

 • Nisan 26, 2020 tarihinde, saat 4:17 pm
  Permalink

  Good day!
  I made a purchase in the Aleks-Crystal.com online store, I was pleasantly surprised by the favorable prices and first-class service.
  Do not forget that there are many unscrupulous sellers on the Internet who sell defective goods, so you need to carefully select a reliable supplier of Bohemian glass and Czech crystal.
  Do not let yourself be fooled when ordering goods in questionable online stores, you will lose your money and loosen your nerves. Therefore, choose a reliable online store.
  Do not let yourself be fooled by obscure online stores with defective goods.
  I broke the domain aleks-crystal.com, it was registered on May 17, 2011, it’s already been 10 years – this is the reliability of the online store, they know where to buy high-quality crystal and glass.
  There is a lot of crystal and glass, eyes are scattered, for example:

  https://aleks-crystal.com/en/ tea service for 12 people
  Bye everyone!

 • Nisan 27, 2020 tarihinde, saat 12:50 pm
  Permalink

  Sexy photo galleries, daily updated pics
  http://jsutandy.com/?kenzie
  geeks of porn pissing shitting porn watch porn free on line outdoor bisexual porn young lesbian teen porn

 • Nisan 29, 2020 tarihinde, saat 11:54 am
  Permalink

  Ngày 10-12, Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu cho bi?t dã ra quy?t d?nh truy nã d?c bi?t d?i v?i b? can Mai Ng?c Thang (55 tu?i, quê Nam Ð?nh, tru?c khi b? tr?n ng? t?i 406/30 C?ng Hòa, qu?n Tân Bình, TP.HCM). B? can Thang b? kh?i t? v? t?i l?a d?o chi?m do?t tài s?n. Theo di?u tra ban d?u, kho?ng nam 2008-2009, Thang thành l?p Công ty TNHH L?i Nguyên (tr? s? t?i huy?n Tân Thành, Bà R?a-Vung Tàu). Ch?c nang và ho?t d?ng chính c?a công ty là khai thác, nghi?n, sàng dá xây d?ng t?i m? dá Châu Pha. Ngoài ra, Thang còn thành l?p và di?u hành sáu công ty TNHH khác g?m: Công ty Vi?t Long, Mai Nam (tr? s? t?i TP Biên Hòa, Ð?ng Nai); Công ty Ng?c Hà Thành, Ng?c Thành, Hoàng Mai, chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c (TP.HCM). Trong dó, Thang thuê bà Võ Th? Thu Hà (ng? TP Vinh Long) làm giám d?c Công ty Ng?c Hà Thành, Hoàng Mai và chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c. V? c?a Thang d?ng tên giám d?c Công ty Vi?t Long.

  Theo co quan di?u tra, th? do?n c?a Thang là sau khi mua t?ng c?ng nam máy làm dá viên, l?i d?ng pháp nhân các công ty trên, Thang dã l?p h?p d?ng mua bán máy nghi?n dá và xu?t hóa don gi?a các công ty cho nhau. T? dây, Thang dã “hô bi?n” nam máy nghi?n dá thành 18 máy d? l?p h? so mang di thuê tài chính và vay v?n c?a b?y t? ch?c tín d?ng và cá nhân khác nhau. Ðáng chú ý, có nh?ng ngân hàng dã b? Thang l?a d?o chi?m do?t s? ti?n hon 45 t? d?ng, tính c? ti?n lãi là kho?ng 60 t? d?ng. T?ng s? ti?n Thang n? các ngân hàng, các t? ch?c tín d?ng và cá nhân t?i g?n 167 t? d?ng. Ðu?c bi?t ngoài s? n? trên, Thang còn vay n? c?a nhi?u cá nhân khác trong dó có c? ngu?i thân trong gia dình. Các công ty do Thang l?p máy làm dá viên hi?n nay d?u không ho?t d?ng. Công ty chính là Công ty L?i Nguyên dã du?c Thang chuy?n nhu?ng cho ngu?i thân. Hi?n nay, ch? có Ngân hàng Vietinbank chi nhánh t?nh Bà R?a-Vung Tàu du?c quy?n khai thác, qu?n lý s? máy nghi?n dá c?a Thang do tru?c dây dã ký h?p d?ng tr?c ti?p v?i Công ty L?i Nguyên. Phía ngân hàng và Công ty L?i Nguyên do cháu c?a Thang làm giám d?c v?n dang t?m th?i dùng s? máy làm dá viên trên d? khai thác dá, l?y ti?n tr? n?. Hi?n Thang dã b? tr?n kh?i noi cu trú t? tháng 8-2013 nên co quan di?u tra ra quy?t d?nh truy nã toàn qu?c. Ngu?i dân phát hi?n, có thông tin v? Mai Ng?c Thang yêu c?u báo ngay cho Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu ho?c công an g?n nh?t. S? di?n tho?i liên l?c là 064.3852340 ho?c g?p tr?c ti?p di?u tra viên Nguy?n H?ng Duong, s? di?n tho?i 0908.996.479

 • Geri bildirim: levitra dosage

 • Nisan 30, 2020 tarihinde, saat 8:12 am
  Permalink

  What is Cosmos?
  Космос является экосистемой blockchains которые могут масштабироваться и взаимодействовать друг с другом.
  До Космоса блокчейны были заперты и неспособны общаться друг с другом. Их было трудно построить,
  и они могли обрабатывать только небольшое количествооперациив секунду.
  Космос решает эти проблемы с новым техническим видением.https://exmo.com.tr/?ref=433652
  Чтобы понять это видение, нам нужно вернуться к основам технологии блокчейна.

 • Nisan 30, 2020 tarihinde, saat 10:08 am
  Permalink

  marc marc marc
  marc marc marc
  marc marc marc
  marc marc marc

 • Nisan 30, 2020 tarihinde, saat 11:56 am
  Permalink

  Привет мои хорошие.
  Я Кристина.
  Познакомлюсь с парнем для встречи. Приеду к тебе на район или встримся у меня. Живу совсем близко.

  Подробнее

 • Mayıs 1, 2020 tarihinde, saat 6:10 am
  Permalink

  https://hd1080film.ru – Ла-Ла Ленд фильм 2016 смотреть онлайн, Американская история преступлений

 • Mayıs 2, 2020 tarihinde, saat 7:10 am
  Permalink

  Surgical face masks 3 layers wholesale. https://www.restoratio.eu/ Related products: respirators FFP2, FFP3, gloves, glasses, antiseptics and others. Low price, fast delivery, all documents and certificates are attached. We ship samples. Contract with a European company. Only in bulk!

 • Mayıs 2, 2020 tarihinde, saat 8:53 pm
  Permalink

  Zhenskiye krossovki na platforme, chernyye povsednevnyye krossovki na platforme.

  Uvazhayemyy kliyent:
  1: Dobro pozhalovat’ v nash magazin! Spasibo, chto vybrali nas sredi beschislennykh tovarov i nadeyemsya, chto modeli, kotoryye my sozdayem, sdelayut vas pokhozhimi. I podaryat vam priyatnyy opyt pokupok!
  2: Yesli vy stolknulis’ s problemami
  Transport, razmer i t. D. Vo vremya pokupok, pozhaluysta, svyazhites’ s nashey sluzhboy podderzhki kliyentov. My sdelayem vse vozmozhnoye, chtoby pomoch’.
  My reshim lyubyye problemy!
  Zhelayu vam vsego nailuchshego!

  Uznat’ tsenu: https://t.co/BgT7vWstVW

  **********************
  Kupit’ krossovki – praktichno, razumno
  Proshli vremena, kogda krossovki prednaznachalis’ isklyuchitel’no dlya zanyatiy sportom. V nashi dni oni bez truda vpisyvayutsya v raznyye stili, sozdavaya modnyy obraz.
  Kupit’ krossovki – vzveshennoye i dal’novidnoye resheniye. U nikh mnogo preimushchestv, a imenno:
  – komfort, udobstvo. Ustoychivaya podoshva, nadezhnaya amortizatsiya, dolgiy srok sluzhby. Solidnyye i proverennyye proizvoditeli delayut ikh iz vysokokachestvennogo materiala. On dyshit, prochen, legok;
  – bogatyy assortiment. Vse razmery, raznoobraznyye modeli, klassicheskaya i original’naya tsvetovaya palitra ponravyatsya samomu prityazatel’nomu tsenitelyu dostoynoy obuvi. Kazhdyy obyazatel’no naydet variant dlya sebya;
  – sovremennaya demokratichnaya moda sdelala ikh universal’nym dopolneniyem prakticheski k lyubomu naryadu. To, chto nemyslimo bylo vchera, segodnya smelo i aktual’no.

 • Mayıs 3, 2020 tarihinde, saat 5:04 pm
  Permalink

  Всем привет!
  Не забывайте, что некачественная работа зубных врачей приводит к отвратительным результатам и сильной боли, поэтому нужен тщательный отбор стоматологической клинике. Лично мне понравилась стоматологическая клиника Bobrov Clinic bobrovclinic.ru.
  Будьте предельно осторожны в выборе профессионалов, ведь вы им доверите свои зубы и свое здоровье.
  Будьте внимательны и осторожны перед выбором стоматологической клиники.
  Стоматологическая клиника Bobrov Clinic – имплантация, протезирование, лечение и профессиональная чистка зубов (Air Flow), отбеливание (Zoom 4), удаление зубов (хирургия). Преимущества: квалифицированные Врачи, удобное расположение клиники – ул. Берзарина, д.16, метро Октябрьское Поле, современное оборудование, высокое качество и гарантии на все услуги.
  Обратите Особое Внимание! Гарантии на все услуги!
  Пробила домен bobrovclinic.ruон зарегестрирован 11 апреля 2017 года, уже пошел 4 год – это уже надежная стоматологическая клиника, они знают, как качественно лечить зубы.
  Зубных услуг уйма, глаза разбегаются, например:
  стоматология октябрьское поле
  До новых встреч!

 • Mayıs 4, 2020 tarihinde, saat 2:20 pm
  Permalink

  How will I know if the medication is working?

 • Mayıs 5, 2020 tarihinde, saat 5:47 am
  Permalink

  Good afternoon!
  Beauty attracts humanity. Girls and women of all nations and times wanted to be beautiful. Young men and men also strive to be beautiful, and the fair sex will appeal to them. For the sake of beauty, people spend their time and money on all kinds of elixirs of youth. Millions of people are concerned about their appearance and spend a huge amount of time in search of the elixir of youth.
  For a woman, appearance is one of the most important points. A lot of things in her life depend on how she looks, and most importantly – communication with people around her. Her self-esteem depends on how much she can make a good impression, and if something does not suit her in her appearance, then this greatly affects her mental state.
  The beauty of a woman is not only her appearance, it is also the inner world. Very often, a woman changes before her eyes when she feels accordingly.
  Female beauty has become especially important for the alpha males of our time – a physically attractive woman, in their opinion, will become not only an excellent mother, but also a promising assistant on the path of life.
  The beauty of a woman is also sex. Without sex, it’s hard to say that a woman’s body is in great shape. Sex, which gives pleasure to both partners, certainly affects the excellent health of the woman and her beautiful appearance.
  The first thing you always pay attention to when you see a woman is the face. But a clear answer to the question “what is the most beautiful female face?” give is not possible. For someone at the time, the Mona Lisa was the most beautiful and her facial features were considered ideal, but for someone, Queen Cleopatra. “I am the most charming and attractive” these are the words reflected on the face of a beautiful woman. Her face glows with happiness and the absence of any problems. A woman with delicate skin, beautiful hair and clear eyes will always be welcome.
  A beautiful woman should have a beautiful slim figure: slender legs, not large hips and a flat tummy.
  The beauty of the female body is formed by a small fat layer that creates soft rounded lines.
  The hips are one of the most beautiful parts of the female body. A woman should have developed hips in order to do the least damage to the baby’s brain during childbirth.
  A flexible, thin beautiful waist is an anatomical compensation of the developed slender hips for flexibility and mobility of the entire female body.
  The internal muscles for women are more important than the external ones, they are designed to hold the internal organs in a strong bowl with a huge additional load – the child. Being well developed, they give the flat stomach that every woman dreams of.
  In short, if you are interested in beauty and health, namely
  atkins dietthen visit the interesting and informative online store aboutbeauty.net you will learn a lot of useful things.
  See you later!

 • Geri bildirim: cialis over counter walmart

 • Mayıs 7, 2020 tarihinde, saat 8:40 pm
  Permalink

  Вебинар о продуктах MLM Youth Celluvation https://youtu.be/EwgBJiAyaRY Forever young skin without plastic surgery and fillers

 • Mayıs 8, 2020 tarihinde, saat 7:07 pm
  Permalink

  viagra online cheap currently active users viewing this thread
  viagra 20 mg direct unicure remedies
  viagra for sale
  – levitra viagra ou viagra
  viagra dosage 30 mg settings

 • Mayıs 10, 2020 tarihinde, saat 12:34 am
  Permalink

  Получить доступ к гидре сложно т.к. власть постоянно проводит блокировку сайта и его зеркал, для решения данного вопроса создан выше сайт! Здесь вы навсегда найдете рабочую ссылку для доступа к гидре
  Официальная ссылка на гидра онион сайт рабочее зеракло в тор браузер
  О Гидре. Гидра (Hydra) – сам из крупнейших торговых центров в русскоязычном сегменте теневого интернета. Основным направлением платформы Гидра является торговля запрещенными веществами: их составляющими, готовыми продуктами и сопутствующими товарами. Также для площадке позволительно встречать объявления относительный услугах и продаже разного рода товаров, выходящих за рамки закона. У Гидры отсутствует выходных. Площадка работает 24 часа в день

 • Mayıs 10, 2020 tarihinde, saat 5:31 am
  Permalink

  #gearbest / GearBest what kind of store?
  GearBest what kind of store?

  In today’s article, I want to tell you about the next Chinese online store GearBest.com. Compare it with Aliexpress and with JD.com. Expand all the flaws and, of course, focus on the merits. But they are. Which is amazing. Not expected. Frankly, I liked GearBest even more than JD.com. For the interface, for the price, for the ability to pay webmoney. But something I run ahead of the engine. Let’s go in order …
  https://shoplety.blogspot.com/2020/05/gearbest.html

 • Mayıs 11, 2020 tarihinde, saat 7:18 pm
  Permalink

  【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

  https://mic-shop.com/

 • Mayıs 11, 2020 tarihinde, saat 8:22 pm
  Permalink

  Доброго времени суток
  Нашел самую не дорогую аптеку
  Препараты для лечения

  нератиниб мнн

 • Mayıs 12, 2020 tarihinde, saat 5:07 am
  Permalink

  Alarming way of expression. Attend to it up!

 • Geri bildirim: cialis order online

 • Geri bildirim: side effects of viagra

 • Mayıs 16, 2020 tarihinde, saat 9:00 am
  Permalink

  Настоящий секс по телефону – 8-809-505-6673! https://sexcall.online/ Платы за межгород нет! Круглосуточно! 100% конфиденциально! Абсолютно легально, честно, без подписок, обмана и скрытых платежей! И самое главное – никаких запретов и ограничений! Любые сексуальные фантазии!

 • Mayıs 17, 2020 tarihinde, saat 4:17 am
  Permalink

  В строительстве почаще всего используется песок со средним объемом зернышек. При приготовлении строй смесей допускается оглавление в песке зернышек поперечником от 0,5 до 1 см в строго ограниченном числе. Песок с маленькими зернами как песок покупка правило применяется при изготовлении накрывочных смесей, собственно что разрешает при затирке сделать маленькую фактуру без выполнения шпаклевания. Область использования служебного песка: изготовление цементных, кладочных и штукатурных растворов; создание кирпича; дорожное строительство; облагораживание фундаментов; изготовления бетона; выполнение отделки. Речной песок Этот картина песка добывают со дна речки.

 • Mayıs 17, 2020 tarihinde, saat 5:40 pm
  Permalink

  LIGE. Men Watches. Top Brand. Luxury Stainless Steel Blue Waterproof Quartz Watch. Men Fashion. Chronograph. Male Sport Military Watch: https://t.co/H6rXZeBVaH

  Key features:
  -100% new label and high quality;
  Top brand luxury high quality design dial, date display function;
  Movement: Time Module quartz movement (made in Japan) with precise travel time and 2 years life
  -3ATM / 30M waterproof (supports cold water shower and swimming, does not operate the clock underwater, does not support hot water);
  —Stainless steel
  (don’t worry about rusting, fading)
  (anti-shock, anti-drop, anti-scratch)

  Package Included:
  -100% brand new
  -1 x LIGE clock
  -1 x original gift box
  -1 x wipe
  -1 x warranty card (guaranteed one year free warranty)

 • Mayıs 18, 2020 tarihinde, saat 7:10 pm
  Permalink

  Urgent loans in the USA. 5 minutes approval in https://maybeloan.com. Fast, easy, safe and secure. Online. – Need $1,000-$5,000 and more fast? – Yes. Bad credit OK. Instant approval. Online 24/7 Customer Service. Get Started now!

 • Mayıs 19, 2020 tarihinde, saat 2:06 am
  Permalink

  Приходить для гидру без тора: шлюз гидра для windows. Для наш созерцание самый бесхитростный из способов того, как приходить для гидру без тор браузера – использования зеркала (шлюза). С его помощью дозволительно посетить дорогой лавка с любого установленного браузера без тор соединения. Поддержка шлюза не требует изделие защищенного соединения, потому вдруг прибежище происходит на стороне зеркала. Здесь самая большая трудность не попасться на удочку мошенников, о которых мы уже писали и давали большой список фейков гидры. Единственная найденная в сущий момент и проверенная нами доказательство на зеркало.
  Официальная ссылка на гидру онион сайт в тор браузере а также правильно рабочее зеркало
  Вроде владеть сайтом Гидра? 1. Первым делом надо кончаться беспричинно называемую капчу что бы площадка поняла что вы не робот. 2. Потом прохода капчи мы попадаем для главную страницу площадки, где нам предлагают табель магазинов с наивысшим рейтингом и доверием. 3.Для совершения покупок на маркетплейсе Hydra-сайт требуется обладать аккаунт, так который если вы впервые зашли на площадку нуждаться создать аккаунт. 4. Предварительно нами появляется платье регистрации где потребуется заполнить 5 полей, а именно Логин, Отображаемое титул, Знак, и Капча, обязательно сохраните в заметах разве запишите в тетрадь приманка данные

 • Mayıs 19, 2020 tarihinde, saat 10:10 am
  Permalink

  Privet

 • Mayıs 19, 2020 tarihinde, saat 7:38 pm
  Permalink

  Привет мои хорошие.
  Мой ник Оля.
  Познакомлюсь с другом для тусовок. Приеду к тебе на район или встримся у меня. Живу недалеко.

  Мой сайт

 • Mayıs 19, 2020 tarihinde, saat 8:38 pm
  Permalink

  Магазин Гидра – крупная торговая площадка, где можно купить недоступные товары. Чтобы получения доступа к Гидре должен актуальное зеркало, которое поглощать здесь!
  Официальное рабочее зеркало гидры онион сайта в торе для ныне
  Лавка Гидра – крупная торговая площадка, где позволительно купить недоступные товары. Ради получения доступа к Гидре должен актуальное зеркало, которое перехватить здесь! … Hydra Официальный сайт. Вовсе незадолго человек стали массово распознавать о Даркнете. Он представляет из себя такой же интернет, для котором позволительно приобретать определенную информацию или заказывать товары. Токмо вот содержимое сильно отличается от того, к чему некоторый привыкли

 • Mayıs 20, 2020 tarihinde, saat 12:25 pm
  Permalink

  Get 250 freespins + 500 deposit bonus / Получи 250 Фриспинов + 500$ бонуса

  http://chilp.it/bba3d83

  Best online site for money game / Лучший онлайн-сайт для игры на деньги

 • Mayıs 20, 2020 tarihinde, saat 10:44 pm
  Permalink

  What is it – V7BOMDEFEX
  Please tell me-where is it? Or what is it V7BOMDEFEX ?

 • Mayıs 21, 2020 tarihinde, saat 1:19 am
  Permalink

  Urgent loans in the USA. 5 minutes approval in https://maybeloan.com. Fast, easy, safe and secure. Online. – Need $1,000-$5,000 and more fast? – Yes. Bad credit OK. Instant approval. Online 24/7 Customer Service. Get Started now!

 • Geri bildirim: tadalafil online

 • Mayıs 22, 2020 tarihinde, saat 10:42 pm
  Permalink

  I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this webpage on regular
  basis to take updated from newest reports.

 • Mayıs 24, 2020 tarihinde, saat 5:29 am
  Permalink

  И кстати,число людей,живущих за чертой бедности в России и в США в процентном соотношении примерно одинаковое.
  Согласно исследованию, опубликованному вчера Университетом Торонто, Tencent использует политический контент, публикуемый зарубежными учетными записями, чтобы усовершенствовать свои собственные алгоритмы цензуры для учетных записей.
  http://energouchet.spb.ru/page/41/

 • Mayıs 24, 2020 tarihinde, saat 6:00 am
  Permalink

  Kiedy żerować w Necie? Zobacz fasony plus ewentualności wygrywania dysertacji online z dworze. Orzeknij jako zmierzać ofert np. gwoli doznaję, osób, które chcą żal względnie wojują dorobić.

  W wyglądzie zagrożenia epidemiologicznego obfite motywy gwoli wytwórców skutkuje fakt niedoborze kodeksów entuzjastycznie klasyfikujących treści stwierdzania pracy dalekiej, ukazują Integracja Inwestorów Polskich (FPP) też Środowisku Publicystyk Prawnych a Strategii Gospodarnej (CALPE). Według nich, praca zdalna musi dotrwać wzorem gładko załatwiona, byleby umiała funkcjonowań zwykle obsługiwana w planuj uczciwy także zaplanowany w regulaminach kodeksu dysertacji.
  “Podręczniki zowią realia tzw. telepracy, jaednakoż dzisiejsza charakterystyka węźle kompozycji pomiędzy bliźnim a panem w niemało polnych przedsięwzięciach nie trwale polemizuje jej maksymy. Podług FPP, praca zdalna potrzebuje pozostawić jak cwałem uporządkowana, żeby potrafiła istnień często wyzyskiwana w oręż formalny również obliczony w rozkazach statutu posady” – studiujemy w artykule.

  Tymczasem podczas dowodzenia grzeczności poprzez zatrudnionego występującego na tzw. “homeoffice” pojawiają się wątpliwości co do roli rękojmie personaliów, wyróżnienia przyrządu oraz win nadto niego, natomiast także dzwonów w posłaniu dysertacji, uwidoczniono w wyrobie.

  “Żeby praca zdalna historyczna natychmiast znormalizowana w ukazach prawowita harówy, niedwuznacznie stanowiło królom inkasować opinie w prośbie fatygowania znaczeń na trasę. W ostatniej koniunktur tkwi się wtedy powinnością, która wywołuje rój obiekcje tudzież zgróz. Te ustawy tyczące telepracy nie udzielają odpowiedniej odrębności kartkom w uchwalaniu niekonwencjonalnych uczyń, tylko okrywają równe rozplątania, które są ledwie ewentualne. Wzorem stanowi oznajmienie przez króla bezkolizyjnych dodatkowo czystych postulatów czynności w siedzeniu orki, które jest niestabilne. Przewag praktyce zdalnej w intensywności makroekonomicznej przyklaskują składać, iż końcowo nastanie innowacja statusu uzdrowienia gości zaś ich grup w kompozycie spośród obcięciem ryzyka skażenia – czego przypadkiem egzystuje postępowy kłopot z koronawirusem – natomiast bieżącym pojedynczym zachorowalności wskutek stawania w całości przedstawicieli pracujących w warsztacie godności. Przypadnie pełna naprawa rozbrojenia zachodząca z inflacji białogłów przesuwających się także wzmocnienia posuwie pospolitego. W wyniku stłumią się wydatki gminne wypływające spośród kompensaty nietypowych świadczeń. Przyjaźniejsza wydolność uzdrawiająca przełoży się na szczytniejszą ekonomiczność” – stwierdziła rzeczoznawca FPP także CALPE Grażyna Spytek-Bandurska, przytaczana w biuletynie.

  Podług FPP plus CALPE, praca zdalna osiągnie obniżyć kategorię opóźnień chorych. Robotnicy argumentują grosze luki w plakietce, albowiem gdy samiutcy zamierzają o staranności dzionka kariery mijając w dworu – bieżące podołają racja wyrównywać prywatne musy, aby mogli gdy natychmiast uporać się spośród uregulowaniem następnych stwórz (konsultacja lecznicza, nabytek narzędzi w aptece) zaś nawrócić do egzekwowania przystępnych przeznaczeń specjalistycznych, jeśliby etap uzdrowienia dodatkowo usposobienie na wtedy zezwalają.

  “Rozmaicie idzie pracobiorca tkwiący w marce – nieraz doznaje on spośród pełnego dnia autonomicznego, i gdy pojawia się niebezpieczeństwo – dodatkowo ze zrezygnowania lekarskiego, na co kierownik nie traktuje zysku. Dzięki kariery zdalnej przystoi unieszkodliwić rozmiary współczesnej rutyny oraz posiąść pomocny wynik poprzez ujęcie rozciągłości dorywczych rozłące w fatygi, zaś oraz zapadalności najemników” – wyznaczono podobnie w produkcie

  Czytaj wiecej moteko.pl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.